מדיניות החזרות והחלפות

מדיניות החזרות והחלפות
מדיניות החזרות
ביטול עסקה והחזרת מוצרים

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי הרוכש מחויב לבדוק
את המוצר מיד עם קבלתו.
לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצר שדורש יצור ו/או הזמנה מיוחדת עבורה הלקוח.
על המשתמש לשלוח הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן
"הודעת הביטול"), לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין.
על אף האמור בשלושת הסעיפים לעיל, מובהר כי משתמש הרוכש מוצרים מסוימים באתר מודע ומסכים לכך
שמדובר בעסקה לרכישת מוצרים המוגדרים כ"טובין פסידים", אשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א-1981 אינה ניתנת לביטול לאחר הזמנתה והגעתה למען שהוזן באתר.
מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או משומשים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו
באופן פגום על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא
והבלעדי של החברה.
יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות
אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח-1968 ,חוק
כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי
שתקבע מעת לעת.
מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל
את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש.
התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות
ו/או תביעות כנגד החברה:
במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה
מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או
בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה
של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה
בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים,
לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי ו/או לא היה קיים במלאי עת ביצוע ההזמנה.
במקרה ומערכת האתר מציגה מוצר בקטגוריית מלאי, שמוצר זה קיים, ומנסיבות שונות המוצר אינו בלאי,
יהיה אפרשות ללקוח לקבל כספו בחזרו או לבחור מווצר חילופי
בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם
מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.